חברת גוש טבע בע"מ, הפעילה חנות לממכר מוצרים אורגניים ומוצרי מזון טבעיים ביישוב אפרת.

החברה ביקשה להעביר את החנות למיקום אחר ביישוב אפרת, איתרה נכס מתאים וחתמה ביום 21/7/11 על הסכם שכירות עם חברת מלון מנורה בע"מ, בעלת הנכס ("המשכירה"). דמי השכירות שנקבעו בין הצדדים עמדו על 12,000 ₪ לחודש, והמועד בו היתה אמורה החברה להיכנס לנכס נקבע ליום 1/11/11.

במועד בו נחתם הסכם השכירות בין הצדדים, היה הנכס מוחזק על ידי שוכר בשם אברהם אברהמי, אשר סירב לפנות את הנכס. המשכירה נקטה כנגד אברהמי במספר הליכים משפטיים אך אברהמי פינה את הנכס רק בחודש 11/2012, כשנה לאחר המועד שנקבע בהסכם שבין הצדדים, כיום מסירת החזקה בנכס לידי השוכרת, חברת גוש טבע בע"מ.

חברת גוש טבע בע"מ (להלן גם: "השוכרת") הגישה כנגד המשכירה תביעה, במסגרתה טענה כי לפני חתימת הסכם השכירות היה ידוע וברור למשכירה כי ישנן בעיות קשות עם אברהמי, אשר יקשו על המשכירה לעמוד בהסכם השכירות עם החברה ולהעביר לידיה את הנכס במועד. למרות זאת, המשכירה לא גילתה זאת לחברה לפני חתימת הסכם השכירות וחתמה על הסכם השכירות עם החברה.

החברה טענה כי המשכירה נהגה כלפיה בחוסר תום לב בעת המו"מ לקראת כריתת ההסכם וכי הפרה את ההסכם בכך שלא מסרה לחברה את הנכס במועד עליו הוסכם, נובמבר 2011, ולמעשה אברהמי פינה את הנכס רק שנה מאוחר יותר, בחודש נובמבר 2012.

במהלך הדיון בבית המשפט לא הוצג הסכם שכירות עם אברהמי, כך שלא ברור מה היה תקופת השכירות עימו, ומתי הוא היה אמור לפנות את הנכס.

אין מחלוקת כי בהסכם השכירות, לא הוזכר נושא אברהמי ופינויו מהנכס. כמו כן, אין כל איזכור לדרכי הפעולה במקרה שאברהמי לא יפנה את הנכס במועד תחילת השכירות.

המשכירה היתה מודעת היטב לכך כי אברהמי אינו מתכוון לפנות את הנכס, וכי יידרש מהלך משפטי לפנותו. למרות זאת, אין בהסכם השכירות כל התייחסות לכך.

המשכירה טענה, כי בעת כריתת החוזה החברה היתה מודעת היטב לבעייתיות בכל הנוגע לפינויו של אברהמי, אך טענה זו לא התקבלה על ידי בית המשפט.

על כן, קבע בית המשפט כי לפני כריתת הסכם השכירות, המשכירה לא גילתה לשוכרת את תמונת המצב האמיתית ואת הסבירות הגבוהה לכך שמועד מסירת החזקה בנכס – לא ימומש בשל סירובו של אברהמי לפנות את הנכס.

מדובר במידע מהותי שצד למשא ומתן, חייב לגלותו לצד השני. משלא עשתה כן המשכירה, היא הפרה את חובת תום הלב בניהול משא ומתן.

כמו כן, בכך שהמשכירה לא מסרה את הנכס לשוכרת במועד, היא הפרה את הסכם השכירות.

בהתאם לכך, פסק בית המשפט לשוכרת, חברת גוש טבע בע"מ, פיצוי בסך 150,160 ₪, וזאת בגין פיצוי מוסכם שנקבע בהסכם (48,000 ₪ בתוספת מע"מ), הפרשי דמי שכירות שהשוכרת נאלצה לשלם במקום חלופי (39,000 ש"ח), אובדן רווחים בשנים 2011-2012 (55,000 ₪).

• תיק 32743-11-15 טבע גוש בע"מ נגד מלון מנורה בע"מ, ניתן ביום 4/4/19 בביהמ"ש השלום בירושלים.

*הערה: על פסק הדין הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.