שי מיזן הינו יזם נדל"ן. משפחת פרידמן הינם הבעלים של בית צמוד קרקע הנמצא ברח' יהודה הלוי 27 ראשון לציון. לטענתו של שי, משפחת פרידמן התחייבה למכור לו את הבית, אך הפרו את ההסכם שבין הצדדים ולא עשו כן. לטענתו של שי, לו היה קונה את הבית ומקים במקומו בניין דירות, היה יכול למכור את הבניין ברווח של כ – 6.5 מליון ₪.

מבחינה משפטית, פיצוי זה נקרא "פיצויי קיום", כלומר פיצויים בגין רווח שנמנע מצד אשר נפגע מהפרת הסכם על ידי הצד השני.

בהתאם לכך, הגיש שי כנגד משפחת פרידמן תביעה לפיצוי. התביעה הועמדה על סך של 3.4 מליון ₪, לצרכי החיסכון בתשלום אגרה.

לטענתו של שי, ביום 5/4/17 הוא נפגש עם משפחת פרידמן בביתם, ערך וחתם עימם מסמך שכותרתו "הסכם מכר". לצורך הנוחות, הסכם זה ייקרא: "זכרון דברים".

בהתאם לזכרון הדברים, התחייבה משפחת פרידמן למכור לשי את הבית בסך 5,400,000 ₪. יום לאחר חתימת זכרון הדברים, הודיעה משפחת פרידמן כי זכרון הדברים מבוטל. כחודש לאחר מכן, חתמה משפחת פרידמן הסכם מכר עם יזם אחר.

שי טען, כי זכרון הדברים מחייב את הצדדים, ומכיל את כל הפרטים החשובים להתקשרות בעסקת מכר מקרקעין. על כן, ביטול זכרון הדברים על ידי משפחת פרידמן, נעשה שלא כדין, ובחוסר תום לב.

משפחת פרידמן טענה, כי זכרון הדברים אינו מכיל את כל הפרטים המהותיים להתקשרות בעסקת מכר מקרקעין, כגון מועדי תשלומים ומועד מסירת החזקה בבית.

כמו כן טענה משפחת פרידמן, כי זכרון הדברים מכיל סעיף הקובע כי ככל שלא ייחתם הסכם מכר תוך 60 יום, הצדדים יהיו משוחררים מכל חובה אחד כלפי השני. בשל כך, זכרון הדברים שנחתם בין הצדדים אינו חוזה מכר מקרקעין כשלעצמו, אלא הוא כפוף להסכם מכר שאמור היה להיחתם בין הצדדים אך לא נחתם לבסוף. כמו כן, זכרון הדברים מכיל אפשרות לסגת ממנו תוך 60 יום ללא סנקציות, ועל כן, ביטול זכרון הדברים על ידי משפחת פרידמן נעשה כדין ואינו גורר אחריו כל פיצוי לטובת שי.

בית המשפט בחן את טענות הצדדים וקבע כי המסמך שעליו חתמו שי ומשפחת פרידמן אינו הסכם מכר מקרקעין מחייב, שכן תוקפו הותנה בכריתתו של הסכם מכר עתידי. כמו כן, זכרון הדברים חסר פרטים מהותיים כגון מועדי תשלום, וגם מסיבה זו אי אפשר לראות בו הסכם מחייב. בנוסף בשל האפשרות לסגת מהעסקה, אשר נכתבה מפורשות בזכרון הדברים, לא היתה מניעה לבטלו למחרת היום על ידי משפחת פרידמן.

בנוסף קבע בית המשפט, כי הצדדים ניהלו למעשה משא ומתן לקראת כריתתו של הסכם מחייב, וכי לכל צד עומדת הזכות העקרונית לפרוש מהמו"מ, כאשר המגבלה היחידה לעניין זה היא כי הוא עושה כן בתום לב.

בשל כל האמור לעיל, קבע בית המשפט כי יש לדחות את תביעתו של שי, ואף חייב את שי בתשלום שכ"ט עו"ד בסך 50,000 ₪.

• תיק 36140-09-17 שי מיזן נגד אייזיק פרידמן ואחרים, ניתן ביום 12/2/19 בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד.

*הערה: על פסק הדין הוגש ערעור לבית המשפט העליון.