משפחת גוטליב ביקשה למכור את דירתה ברמת גן. בחודש פברואר שנת 2017 נפגש נציג המשפחה עם קונה פוטנציאלי בשם בועז גרוס, והצדדים סיכמו ביניהם כי הדירה תימכר לגרוס בסך 1,315,000 ₪.
הצדדים הסכימו כי התמורה הנ"ל, תשולם למשפחת גוטליב בתשלום אחד במעמד חתימת ההסכם. עוד הסכימו הצדדים, כי צד אשר יפר את ההסכם, ישלם לצד שכנגד 10% מהתמורה, קרי 131,500 ₪.
לאחר החלפת טיוטות בין עורכי הדין של הצדדים, והגעה לנוסח סופי של ההסכם, קבעו הצדדים מועד לחתימת ההסכם.
יום לפני חתימת ההסכם, הודיעה משפחת גוטליב כי היא מבטלת את חתימת ההסכם.


בועז גרוס הגיש תביעה לבית המשפט וטען כי בין הצדדים נכרת חוזה מחייב, וכי על גוטליב לשלם לו את סכום הפיצוי המוסכם בסך 131,500 ₪. בנוסף, דרש גרוס פיצוי בגין ניהול מו"מ בחוסר תום לב.
משפחת גוטליב טענה כי ההסכם לא נחתם, ואינו מחייב. לפיכך, גרוס אינו זכאי לפיצוי כלשהו.
בית המשפט סקר את הראיות שהונחו לפניו, וקבע כי ההחלטה שלא למכור את הדירה, התקבלה על ידי משפחת גוטליב משיקולים משפחתיים, ואולם, כל הנושאים המסחריים כבר נסגרו מול הקונה, בועז גרוס.
עורכת הדין של משפחת גוטליב ציינה מספר פעמים כי "הכל מוכן" וכי "הפגישה שנועדה לחתימה תתקיים כרגיל".
במצב דברים זה, קבע בית המשפט כי הצדדים הגיעו להסכמה על כל תנאי העסקה, גובש נוסח סופי, ונקבע מועד לחתימה. הקונה, בועז גרוס, הכין המחאות בנקאיות על מנת לשלם את התמורה כפי שהוסכם. המוכרים, גוטליב, חזרו בהם מהעסקה מסיבות משפחתיות ואישיות שאותן סירבו לגלות.
אכן, הדרישה למסמך כתוב הינה דרישה מהותית, אולם החתימה על החוזה היא דרישה ראייתית בלבד. היעדר חתימה על חוזה מכר, אינה מבטלת את החוזה אלא מהווה ראייה לכך שהצדדים לא החליטו להתקשר בהסכם. במקרה זה, בית המשפט השתכנע כי למרות העובדה שההסכם לא נחתם, ישנן מספיק ראיות המוכיחות כי הצדדים החליטו להתקשר בהסכם והגיעו לנוסח סופי ומחייב שלו.
ראיה נוספת לכך שהצדדים החליטו להתקשר בהסכם מחייב, היא העובדה שנקבעו מספר מועדים לחתימת ההסכם והדחיות נעשו מסיבות טכניות בלבד.
על כן, משנקבע כי ההסכם מחייב את הצדדים, הקונה בועז גרוס, זכאי לקבל מגוטליב את הפיצוי המוסכם בגין הפרתו, בסך 131,500 ₪. בעניין זה קבע בית המשפט כי הוא אינו בוחן את הנזק האמיתי שנגרם לגרוס בפועל, אלא האם הפיצוי נקבע ביחס סביר לנזק שהיה ניתן לצפותו מהפרת החוזה.
כמו כן, חוייבו גוטליב לשלם לגרוס הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 20,000 ₪.

פסק דין זה ממחיש את הצורך בניהול מו"מ חכם וזהיר בכל עסקה, לרבות עסקאות מקרקעין, שאם לא כן, הדבר עלול לגרום לתשלום פיצוי בסכומים משמעותיים לצד השני.

 

* תיק 8967-07-18 גרוס נגד גוטליב, ניתן ביום 28/7/19 בבית המשפט המחוזי בתל אביב.