.Kyung Dong Civil Engineering & Construction Co או בקיצור "KD" הינה חברה קוריאנית, העוסקת בעבודות כרייה, מנהרות, תשתיות והנדסה.

שותפות אלקטרה-סולל בונה ("אלקטרה"), שכרה את שירותיה של KD לצורך ביצוע עבודות כריית מנהרות בפרוייקט הקמת תחנת הכוח באיזור הגלבוע.

תחנת הכוח הוקמה בטכנולוגיה של אנרגיה שאובה, ותוכננה לייצר חשמל בהיקף של 300 מגה וואט, כאשר עלות הפרוייקט כולו הוערכה ב – 2,000,000,000 ₪.

בין KD לבין אלקטרה, נחתם הסכם המסדיר את יחסיהן. ההסכם כלל גם סעיף בוררות לפיו כל מחלוקת שבין הצדדים תימסר לבורר, שימונה בהסכמת הצדדים, ואם לא תהא הסכמה בין הצדדים על זהות הבורר, ימונה הבורר ע"י לשכת המסחר הבינלאומית (ICC).

לימים התעוררו מחלוקות בין הצדדים ואלקטרה פנתה ל – KD בבקשה למנות בורר שידון במחלוקות שבין הצדדים. אלקטרה הציעה ל – KD מספר שמות של בוררים, אך בהיעדר הסכמה, פנתה אלקטרה ל – ICC בבקשה למנות בורר.

טענותיה של אלקטרה כלפי KD היו, כי KD איחרה באופן מהותי בקיום התחייבויותיה, לא נערכה לביצוע משימותיה באתר הבנייה, דבר שגרם לעיכובים משמעותיים בביצוע העבודות, ועוד. KD מסרה לאלקטרה, כי יש לה קשיים תזרימיים וקשיים במימון העבודות.

ניסיונות הצדדים להמשיך בעבודות לא צלחו, ועל רקע זה הודיעה אלקטרה ל – KD על סיום ההסכם שבין הצדדים בשל הפרתו באופן יסודי על ידי KD. כמו כן, פעלה אלקטרה בהתאם להסכם שבין הצדדים, וביקשה למנות בורר שידון במחלוקות שבין הצדדים.

ביום 12/1/16 השיבה KD לאלקטרה כי היא מעוניינת שה – ICC ימנה בורר בהתאם להוראות ההסכם.

ביום 13/1/16 הביאה KD לידיעת אלקטרה כי ננקטו בקוריאה הליכי חדלות פירעון כנגדה וכי לפי דיני פשיטת הרגל הקוריאניים מושהים כל ההליכים המשפטיים כנגד KD. ביום 25/1/16 ניתן צו על ידי בית המשפט הקוריאני המורה על קיום הליכי הבראה ל – KD לפי תוכנית שהוצגה.

כאמור, אלקטרה פנתה ל – ICC וביקשה למנות בורר שידון במחלוקות שבין הצדדים, ואף שילמה אגרה בסך של כ – 82,000 דולר לצורך כך.

KD פתחה בהליך משפטי כנגד אלקטרה, בביהמ"ש המחוזי בתל אביב, ובו ביקשה לעכב את הליכי הבוררות, שכן לגישתה של KD, לא ניתן לקיים כנגדה הליכים משפטיים כלשהם, לרבות בוררות בפני ה – ICC, מלבד בית המשפט הקוריאני לפירוק. במסגרת הליך זה, ביקשה KD צו מניעה זמני, אשר יורה על ביטול הליכי הבוררות שבין הצדדים.

במועד שבו פתחה KD את ההליך המשפטי כנגד אלקטרה, לעיכוב הליכי הבוררות, הליכי הבוררות כבר החלו, הבורר מונה, והאגרות שולמו. הבורר סירב לעכב את הליכי הבוררות בשל הליכי חדלות הפרעון בקוריאה, ועל כן פנתה KD לבית המשפט בהליך זה.

בין היתר, טענה KD כי להסכם הבוררות אין תוקף, כאשר צד להסכם מצוי בהליכי חדלות פירעון, הואיל ומשמעות הליכי חדלות הפרעון היא שוויון בין הנושים השונים, וכי אם לא יבוטלו הליכי הבוררות יהיה בכך "מסלול עוקף" להליכי חדלות הפירעון ומתן עדיפות לאלקטרה על פני הנושים האחרים.

אלקטרה טענה כי KD מאמצת את הוראות ההסכם שבין הצדדים הקובע את הדין הישראלי כדין החל על הצדדים, וזאת בשל כך שפנתה לבית המשפט הישראלי בהליך שלפנינו, אך מנגד, KD מסרבת לפעול על פי ההסכם בכך שהיא מתנגדת לקיום הליך הבוררות.

בית המשפט קבע כי טענתה של KD נועדה למעשה לבטל את הליכי הבוררות שבין הצדדים, ויותר מכך – לבטל את החלטות ה – ICC, שניתנו לכאורה כדין.

בית המשפט פסק כי עיכוב הליכי בוררות, הינו דבר חריג. על מנת לעכב את הליכי הבוררות על בסיס החלטות שיפוטיות זרות, יש צורך להכיר בהחלטות אלה ע"פ החוק, ולא ניתן להכיר בהחלטות אלה כבדרך אגב במסגרת הליך זה.

כמו כן, פסק בית המשפט כי הוא לא שוכנע, כי קיום הבוררות ישפיע על הליכי חדלות הפרעון וככל שאלקטרה תזכה בהליכי הבוררות והליכי חדלות הפרעון יתקיימו, עדיין תיאלץ אלקטרה לממש את פסק הבוררות בקוריאה.

כמו כן, קבע בית המשפט כי על פי סעיף 18 לחוק הבוררות (הישראלי), בקשות המוגשות לבית המשפט, אינן מעכבות את הליך הבוררות.

על כן, דחה בית המשפט את בקשתה של KD, ואף חייב אותה לשלם לאלקטרה הוצאות משפט בסך 20,000 ₪.

 

• תיק 662-10-16 Kyung Dong Civil Engineering & Construction Co. נגד אלקטרה סולל בונה – אגירה שאובה גלבוע, ההחלטה ניתנה ביום 9/1/17 בביהמ"ש המחוזי בתל אביב.