יצחק, אילן ודני הינם אחים אשר ירשו מאביהם את מפעל הפלסטיק המצליח "קראון פלסטיק". בשיא תהילתו העסיק המפעל 550 עובדים וסיפק ללקוחות בארץ ובחו"ל מוצרי פלסטיק איכותיים – ריהוט גן, שמשיות, כסאות, ארונות פלסטיק ומוצרים ייחודיים לענף התעשייה.

לימים נקלע המפעל לקשיים עקב המצב הגלובלי ואילן, אשר לא היה מעורב בניהול השוטף של המפעל אלא הקים במקביל עסק לייבוא מוצרי צריכה מסין, ביקש למכור את חלקו במפעל. יצחק ודני אשר המפעל היה "מפעל חייהם", רצו להבריא את המפעל ולהחזירו לימי הזוהר שלו.

האחים פנו לייעוץ משפטי בשאלה כיצד לבצע את ההיפרדות מאילן.

המפעל היה, כישות משפטית, חברה בע"מ. לחברה הון מניות של 900,000 מניות אשר התחלק שווה בשווה בין 3 האחים.

לפיכך, הציע אילן לשני אחיו לרכוש את חלקו בחברה, היינו 300,000 מניות – 150,000 מניות ליצחק ו – 150,000 מניות לדני.

המחיר סוכם בין האחים, לאחר הרבה ויכוחים והיוועצות עם רואה החשבון של החברה ונקבע על 150 מליון ₪ למפעל כולו, כך שחלקו של אילן הוא 50 מליון ₪.

כיועציהם המשפטיים של האחים הכין משרדנו הסכם למכירת מניות. מניסיון רב שנים, כלל ההסכם את הסעיפים הבאים:

1. אילן הצהיר, כי אין כל מניעה חוקית למכור את מניותיו לשני אחיו. מגבלה כזו יכולה להיות שעבוד של המניות או התחייבות אחרת של אילן לגבי מניות אלה. כמו כן הצהיר אילן כי פרט לתמורה בסך 50,000,000 ₪ שיקבל מיצחק ודני, לא תהיה לו כל דרישה אחרת בעתיד, מאחיו או מהמפעל עצמו.

2. יצחק ודני התחייבו כלפי אילן, כי לאחר ביצוע התשלום וקבלת חלקו של אילן (העברת המניות על שם יצחק ודני ברשם החברות), ישחררו יצחק ודני את אילן מערבויות אישיות שנתן אילן לבנקים ו/או ספקים וייטלו התחייבויות אלה על עצמם בלבד.

3. יצחק ודני דרשו מאילן ובצדק, כי יחתום על סעיף סודיות ואי תחרות, בו יתחייב אילן כי לא יעסוק בתחום הפלסטיק למשך 5 שנים וכי לא יתחרה במפעל. כמו כן נדרש אילן לא לגלות לצד שלישי כלשהו, את סודותיו המסחריים של המפעל או כל נתונים עליו.

4. כבכל עסקה גם בעסקה זו יש להתייחס למיסים אשר המדינה תדרוש. המיסים על מכירת מניותיו של אילן ישולמו כמובן על ידו. מדובר במס רווח הון שנגבה על ידי מס הכנסה. הואיל ונכסי המפעל אינם כוללים נדל"ן, אין מדובר בעסקת נדל"ן, כלומר המוכר (אילן) אינו מחוייב במס שבח והקונה (יצחק ודני) אינו מחוייב במס רכישה.

5. בעניין תשלום התמורה היו הצדדים חלוקים. אילן רצה לקבל את כל הכסף מיידית בשיק בנקאי ואילו יצחק ודני ביקשו להמתין עם התשלום עד אשר מניותיו של אילן תירשמנה על שמם ברשם החברות. הפיתרון לכך נמצא בכך שכספי התמורה יופקדו בחשבון נאמנות על שם עורך הדין, עד אשר יתקבל אישור כי המניות אכן עברו על שם הקונים ברשם החברות.

6. בד בבד עם חתימת ההסכם יש צורך לחתום על המסמכים המפורטים:

- החלטת חברה המאשרת את הסכם המכר.

- שטר העברת מניות, שהינו המסמך המהותי המעביר את הבעלות הקניינית במניות.

כמובן שלא ניתן להתייחס במאמר זה לכל היבטיו המשפטיים, המיסויים והחשבונאיים של ההסכם.

ההסכם נחתם בשעה טובה ויצחק ודני עשו מאמצים גדולים להבריא את המפעל שהיה בקשיים. לאחר מאמצים רבים מצאו השניים שוק חדש אליו יכלו לייצא את מוצריהם-ארצות מזרח אירופה. לאחר אינספור פגישות עם נציגי חברות מאוקראינה, רומניה והונגריה, חתמו השניים על מספר עסקאות במחירים רווחיים, והמפעל חזר להצליח.