תביעה על סך 2.9 מליון ₪ בשל אי גילוי פרטים בהסכם

חברת I Option group ("החברה") הפעילה אתר אינטרנט למסחר בניירות ערך מסוג אופציות בינאריות. בין בעלי המניות והמנהלים של החברה לבין מספר אנשי עסקים התנהלו מגעים להשקעה בחברה, ובשנת 2013 נחתמו שני הסכמים בין החברה לבין המשקיעים, כאשר אחד מההסכמים כונה "הסכם הלוואה" והשני כונה "מכתב כוונות".

לאחר חתימת ההסכמים, העבירה קבוצת המשקיעים לידי החברה סך של 800,000 דולר ארה"ב, המהווים כ – 2.9 מליון ₪.

בהתאם להסכם ההלוואה, היתה ההלוואה אמורה להיפרע כחודש לאחר נתינתה. משהגיע מועד פירעון ההלוואה, פנתה קבוצת המשקיעים אל החברה בדרישה להשבת ההלוואה אולם נענתה כי הכספים נמסרו לחברה כהשקעה ולא כהלוואה ועל כן, הכספים לא יוחזרו לקבוצת המשקיעים.

קבוצת המשקיעים פנתה לבית המשפט וטענה כי המו"מ להשקעה בחברה לא הבשיל לכדי הסכם מחייב וכי הסך של 2.9 מליון ₪ הינו הלוואה אשר יש להשיבה לקבוצת המשקיעים.

בנוסף, טענו המשקיעים כי כוונתם להשקיע בחברה התבססה על מצגים הנוגעים למצבה של החברה, אשר היו כוזבים ומטעים: למשקיעים הוצגה תמונה ורודה לפיה החברה מרוויחה 100,000$ בחודש וכי החברה שווה כ – 8,000,000$.

בפועל, התברר כי החברה מפסידה מאות אלפי שקלים בחודש, פעילותה הינה גרעונית, היא חייבת כספים רבים ללקוחותיה והלכה למעשה פועלת כ"פירמידה" כאשר הפקדות הלקוחות משמשות את החברה לכיסוי הוצאותיה וכן למשיכות של לקוחות קודמים של החברה.

עוד התברר כי החברה הינה ריקה מכל תוכן, אין לה הנהלה ועובדים, היא לא ייצרה הכנסות ואפילו לא היו לה חשבונות בנק, הואיל ואת כל נכסיה היא מכרה לחברה בשם Scorpid שהינה בבעלותו המלאה של אחד מבעלי המניות בחברה.

קבוצת המשקיעים טענו עוד, כי בעלי המניות בחברה ומנהליה, ידעו או היה עליהם לדעת את מצבה האמיתי של החברה ולמרות זאת הציגו בפני המשקיעים מצגים שקריים בדבר מצבה. לו המשקיעים היו יודעים את מצבה של החברה, לא היו מלווים לה כספים ולא היו חושבים להשקיע בה.

בעלי המניות ומנהלי החברה טענו מנגד, כי קבוצת המשקיעים השקיעו כספים בחברה, וההשקעה התבררה כהשקעה לא כדאית. על כן, מנסים המשקיעים להציג בפני בית המשפט תמונה כאילו ההשקעה בחברה היתה למעשה הלוואה, וזאת בניסיון פסול לקבל חזרה את הכסף שהפסידו בעת ההשקעה בחברה.

לאחר בחינת הראיות, קבע בית המשפט כי מדובר בעסקת הלוואה ולא בעסקת השקעה, שכן במועד בו נחתמו ההסכמים בין הצדדים, טרם הסתיימו כל הבדיקות הקשורות להשקעה, ובשל ההיכרות האישית שבין הצדדים, לחצו בעלי המניות והמנהלים על המשקיעים להעביר את הכסף באופן מיידי לחברה.

למרות שנקבע כי מדובר בעסקת הלוואה ולא בעסקת השקעה, בדק בית המשפט גם את הטענה לפיה הוצג למשקיעים מצג שווא בנוגע למצבה של החברה. בית המשפט קבע כי בעלי המניות והמנהלים אכן הציגו מצג לפיו החברה הינה רווחית, דבר שלא היה נכון כלל, ועל כן, הדבר מנוגד לחוקים רבים, בין היתר לדיני החוזים, דיני תום הלב, דיני הרשלנות ועוד.

הואיל והחברה קרסה, ולא תוכל להשיב את ההלוואה, ביקשו המשקיעים מבית המשפט, לחייב את בעלי המניות והמנהלים באופן אישי בחוב החברה, כלומר שבעלי המניות והמנהלים ישיבו באופן אישי למשקיעים, את סכום ההלוואה בסך כ – 2.9 מליון ₪.

בית המשפט פסק כי ארבעת בעלי המניות ונושאי המשרה בחברה, אשר נגדם הוגשה התביעה, ידעו על מצבה האמיתי של החברה, וקיבלו דיווחים שוטפים על מצבה. למרות זאת, הם הציגו את מצגי השווא בפגישות עם המשקיעים.

נושאי המשרה ובעלי המניות בחברה ידעו על מצבה הגרוע של החברה אך בכל זאת הציגו למשקיעים מצגי שווא כאילו מצבה של החברה רווחי. על כן, חייב בית המשפט את 4 נושאי המשרה ובעלי המניות בחברה באופן אישי, להשיב לקבוצת המשקיעים את הסך של 2,963,752 ₪.

בנוסף, חוייבו נושאי המשרה ובעלי המניות לשלם למשקיעים שכ"ט עו"ד בסך 200,000 ₪.

 

• תיק 15794-12-13 יסעור פרו בע"מ ואחרים נגד iOption Group Ltd. ואחרים, ניתן ביום 28/5/19 בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

*הערה: על פסק הדין הוגש ערעור אשר טרם הוכרע, נכון ליום 25/8/2021.