תפריט נגישות

עדכון לקוחות – תשלום עבור ימי בידוד של עובדים

ביום 4/2/2020, הנפיק משרד הבריאות "תעודת מחלה גורפת" עבור עובדים אשר נמצאים בבידוד עקב מגיפת הקורונה. משמעות תעודת המחלה הגורפת היתה כי עובד אשר שוהה בבידוד, זכאי לקבל תשלום מהמעסיק על חשבון ימי המחלה שלו. הדבר הטיל נטל כבד על כתפי המעסיקים אשר מלבד ההתמודדות עם היעדרות העובדים, נאלצו לשלם לעובדים דמי מחלה, וכל זאת בתקופת משבר הקורונה הקשה ממילא.

ביום 27/7/2020, פסק בג"צ כי תעודת המחלה הגורפת הוצאה ללא סמכות, וכי עובדים אשר אינם חולים, אינם זכאים לקבל דמי מחלה. עובדים אלה אשר נמצאים בבידוד ללא תסמיני מחלה, אינם חולים בשום מחלה השוללת את יכולתם לעבוד. אי כושרם לעבוד נכפה עליהם על ידי צו בידוד שלטוני ולא על ידי מחלה. על כן, תעודת המחלה הגורפת, אינה תעודת מחלה שהצגתה מזכה את העובד בתשלום מהמעסיק.

בהתאם לכך, קבע בג"צ כי החל מיום 30/9/2020, תבוטל תעודת המחלה הגורפת. משמעות הפסיקה היתה, כי המעסיק לא יצטרך עוד לשלם לעובד שנמצא בבידוד ואשר אינו חולה, דמי מחלה. בשל כך, ימי ההיעדרות בגין בידוד היו אמורים להיות על חשבון העובד אשר אינו מקבל שכר או דמי מחלה בימי הבידוד.

לפסק הדין של בג"צ מיום 27/7/2020 יש ללחוץ כאן.

למרות העובדה שבג"צ איפשר למדינה כחודשיים להיערך לביטול תעודת המחלה הגורפת ומציאת הסדר חלופי, טרם גובש הסדר חוקי אחר. בחודש ספטמבר 2020 החל מו"מ בין משרד האוצר לבין ארגוני המעסיקים וגובשה טיוטה של הסדר בנוגע לתשלום ימי מחלה לעובדים הנמצאים בבידוד. עיקרי המתווה הוא השתתפות המדינה בתשלום לעובדים הנמצאים בבידוד.

עיקרי מתווה ההסכם שהתגבש בין אירגוני המעסיקים לבין משרד האוצר, הם כדלקמן:

באם עובד נמצא בבידוד ויש לו ימי מחלה צבורים, אזי המעסיק ישלם לו ימי מחלה והמדינה תשיב למעסיק 50% מתשלומיו לעובד.

באם עובד נמצא בבידוד ולא צבורים לזכותו ימי מחלה, העובד יקבל דמי מחלה מהמעסיק עד היום הרביעי להיעדרותו, ומהיום הרביעי להיעדרותו ואילך יזכה העובד לתשלום של 70% בלבד מהמעסיק, והמדינה תשיב למעסיק את כל תשלומיו לעובד.

ההסדר האמור, טרם אושר בחקיקה מחייבת, ועל כן, בשלב זה, אינו מחייב את המעסיקים או את המדינה.

על מנת לעגן את ההסדר הנ"ל בחקיקה מחייבת, פנו אירגוני המעסיקים ומשרד האוצר לבג"צ, וביקשו כי לצורך גיבוש ההסכם וחקיקתו הסופית, יאריך בג"צ את משך "תקופת ההתארגנות" בטרם תבוטל תעודת המחלה הגורפת, וזאת עד ליום 28/10/2020.

ביום 1/10/2020 נעתר בג"צ לבקשה הנ"ל, כאשר המשמעות המעשית לכך היא כי תעודת המחלה הגורפת תבוטל רק לאחר יום 28/10/2020 וכי עד ליום 28/10/2020 יחול ההסדר הקודם והמעסיקים ייאלצו להמשיך ולשלם דמי מחלה לעובדים הנמצאים בבידוד.

להחלטת בג"צ מיום 1/10/2020 יש ללחוץ כאן.

יצויין כי במסגרת המתווה המתגבש בין ארגוני המעסיקים לבין האוצר, המעסיקים אמורים לקבל את החזר הכספים מהמדינה רטרואקטיבית החל מיום 1/10/2020.

נציין כי ההסדר שיאושר בסופו של דבר בחקיקה, הוא אשר יחייב את המדינה והמעסיקים ולא ניתן לדעת בשלב זה האם יחולו בהסדר המחייב שינויים מהאמור לעיל. אנו תקווה כי ארגוני המעסיקים והמדינה יעגנו את ההסדר בחקיקה מהר ככל שניתן על מנת להקל על הנטל המוטל על המעסיקים בתקופה זו.

נמשיך ונעדכן אתכם בכל התפתחות בנושא חשוב זה.

כתובת: שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי – בניין אשל, חיפה

טלפון:  04-8661112

פקס: 04-8661113